Nieuwe studie die de veiligheid van Bt-maïs onderschrijft

Effects of Feeding Bt Maize to Sows during Gestation and Lactation on Maternal and Offspring Immunity and Fate of Transgenic Material

Background

We aimed to determine the effect of feeding transgenic maize to sows during gestation and lactation on maternal and offspring immunity and to assess the fate of transgenic material.

Methodology/Principal Findings

On the day of insemination, sows were assigned to one of two treatments (n = 12/treatment); 1) non-Bt control maize diet or 2) Bt-MON810 maize diet, which were fed for ~143 days throughout gestation and lactation. Immune function was assessed by leukocyte phenotyping, haematology and Cry1Ab-specific antibody presence in blood on days 0, 28 and 110 of gestation and at the end of lactation. Peripheral-blood mononuclear cell cytokine production was investigated on days 28 and 110 of gestation. Haematological analysis was performed on offspring at birth (n = 12/treatment). Presence of the cry1Ab transgene was assessed in sows’ blood and faeces on day 110 of gestation and in blood and tissues of offspring at birth. Cry1Ab protein presence was assessed in sows’ blood during gestation and lactation and in tissues of offspring at birth. Blood monocyte count and percentage were higher (P<0.05), while granulocyte percentage was lower (P<0.05) in Bt maize-fed sows on day 110 of gestation. Leukocyte count and granulocyte count and percentage were lower (P<0.05), while lymphocyte percentage was higher (P<0.05) in offspring of Bt maize-fed sows. Bt maize-fed sows had a lower percentage of monocytes on day 28 of lactation and of CD4+CD8+ lymphocytes on day 110 of gestation, day 28 of lactation and overall (P<0.05). Cytokine production was similar between treatments. Transgenic material or Cry1Ab-specific antibodies were not detected in sows or offspring.

Conclusions/Significance

Treatment differences observed following feeding of Bt maize to sows did not indicate inflammation or allergy and are unlikely to be of major importance. These results provide additional data for Bt maize safety assessment.

Volledige artikel vind je hier. 

Als je ratten gebruikt met 72% kans op tumorontwikkeling, dan vind je waarschijnlijk ook tumoren!

via The Genetic Tomato (@Gentomaat)

Update 2

Ondertussen lopen de eerste officiële en uitgebreidere wetenschappelijke analyses en commentaren op de studie van Séralini binnen.

Een Nederlandstalige analyse vind je in deze publicatie van het VIB.
Een Engelstalige analyse vind je via het EFSA. 

In de laatste uitgave van FCT staan maar liefst 17 letters to editor en andere commentaren op de Séralini studie.

Op 19 september lanceerde Séralini een nieuwe studie waarin hij schijnbaar aantoont dat het eten van GGO’s kankerverwekkend is. Dat er een grote mediacampagne opgezet werd, konden we merken in de pers. Maar is dit wel terecht? Of past deze studie eerder in het rijtje van zijn vorige studie’s, die achteraf extreem gebrekkig bleken en al lang door verschillende experts onderuit gehaald werden. Eerst en vooral de paper waar het dus over gaat met als titel; “Long term toxicity of a Roundup herbicide and a Roundup-tolerant genetically modified maize”.

Dat dit de eerste langetermijnstudie zou zijn is natuurlijk complete onzin. Bv. uit dezelfde, ja dezelfde journal dit overzicht. Maar ook hier vind je een uitgebreide bloemlezing. Nogal onbegrijpbaar dat Séralini, waarvan je toch zou verwachten dat hij zijn literatuur kent, in zijn artikel nergens naar dergelijke studies verwijst. Studies die er zijn, beter uitgevoerd zijn en die compleet het tegenovergestelde van wat hij stelt aantonen. Dat laatste zou er natuurlijk ook wel voor iets tussen kunnen zitten…

Inhoudelijk zijn er bij deze studie heel wat vraagtekens te zetten bij zowel de methodologie, resultaten als presentatie van het geheel. De lijn in die commentaar komt hoofdzakelijk overeen met het gebrekkige onderzoek dat door hem reeds werd gepubliceerd en op deze site grondig becommentarieerd werd. Een overzicht van commentaren op de studie vind je onderaan dit artikel, hier alvast enkele samengevat.

- Een van de belangrijkste is echter het gebruik van SD ratten. Séralini vergeet “toevallig” te vermelden dat deze soort enorm vatbaar is voor het ontwikkelen van kankers. Tot 86% van de mannelijke en 72% van de vrouwelijke ratten blijken spontaan kanker te vertonen voor het bereiken van de leeftijd van 2 jaar. Andere studies bevestigen hoge percentage van spontane tumorontwikkeling. Dit in combinatie met beperkte aantallen ratten per (controle) groep, maakt het mogelijk om de resultaten van Séralini puur op basis van kans te bekomen. Die foto’s met enorme kankergezwellen hadden dus evengoed controles geweest kunnen zijn. De wetenschappelijke relevantie van die figuren? Nihil!

- Men geeft in de paper zelf toe aan cherrypicking te doen en enkel de “mooiste” resultaten te vermelden. (‘All data cannot be shown in one report and the most relevant are described here’ ). Nochtans bestaat er zoiets als supplemental material als je niet alles in je paper zelf krijgt.

- Op geen enkele manier kan Séralini een dose-response relatie aantonen, enorm bevreemdend net omdat bijna alle toxische effecten dergelijke relatie vertonen. Séralini verklaart dit door te stellen dat het effect aan zeer lage concentraties optreedt en dan gelijk blijft voor hogere concentraties. Ten eerste is dat een conclusie die je uit deze data niet zomaar kunt trekken en daarnaast is het feit dat er helemaal geen effect is van R en GMO minstens even waarschijnlijk.

En nog twee mss heel specifieke voorbeelden:

-Uit figuur 1 blijkt dat de mannelijke ratten gevoed op op GMO of Roundup bij de hoogste gebruikte concentraties langer leven als de controle groep zonder GMO of R. Uit figuur 2 zou dan moeten blijken dat diezelfde mannetjes vroeger tumoren ontwikkelen…
-In tabel 3 zie je dan weer dat effecten van Roundup (A) (1 miljardste procent R) in veel gevallen een groter effect heeft dan (C), de hoogste concentratie R, namelijk 0.5%.

(Wie figuur 1 ook verwarrend vindt kan hier wat extra uitleg verkrijgen.)

Uit dergelijke resultaten kun je niets anders besluiten dan dat het om natuurlijke, experimentele variatie gaat.

Er valt verder nog heel wat commentaar te geven (zie refs bovenaan), maar de bottom line is toch wel dat dit sub-standaard onderzoek is waarvan het eigenlijk onbegrijpbaar is dat het door peer-review geraakt is. Uiteindelijk toont dit onderzoek aan dat SD ratten heel vaak deze vorm van kanker ontwikkelen voor het bereiken van de leeftijd van 2 jaar. Niets nieuws dus, want dat weten we reeds uit dat onderzoek uit 1979. Het heeft echter niets met GGO noch met R te maken.

Ook de communicatie omtrent de ganse studie is op zijn zachtst gezegd nogal vreemd. Zo hadden journalisten reeds toegang tot de studie, vooraleer ze gepubliceerd werd in Food and Chemical Toxicology, maar werd het hen verboden om buitenstaanders en experten om een mening te vragen bij het schrijven van hun artikels?! En op 20 september wordt op een persconferentie in het Europese Parlement het onderzoek voorgesteld en toegelicht door Séralini en EP Corinne Lepage, die toevallig net haar anti-ggo boek publiceert. Gaat het nu om de wetenschap of om politiek gewin? Dat volgende week ook Séralini een anti-ggo boek lanceert en een anti-ggo film mét deze tumor foto’s (voor hen geen embargo) maakt natuurlijk veel duidelijk.

Het is ook bevreemdend om te merken dat bepaalde mensen steeds op hun achterpoten gaan staan als blijkt dat onderzoek belangenconflicten vertoont of gesponsord werd door multinationals en er hier blijkbaar geen vuiltje aan de lucht is. Het feit dat Séralini, die zichzelf verleden jaar nog uitriep tot “International scientist of the year” voor het luttele bedrag van 375$ via CRIIGEN sterke banden onderhoudt met Greenpeace, dat Séralini een anti-ggo agenda heeft, anti-ggo boeken schrijft en het onderzoek voor meer dan 3 miljoen euro gesponsord werd door Auchan, Carrefour en FPH is hier dan geen probleem?

Update

Een belangrijk punt dat door o.a. “memsommerville” geopperd wordt en waar in dit artikel dieper op ingegaan wordt belangt het standaard voedsel van laboratten. Reeds meer dan een decennium bevat het voedsel van laboratten in Amerika ggo’s, in Europa is dit minder gebruikelijk, maar niet volledig uit te sluiten. Hoe komt het dat in al die jaren in alle wetenschappelijke experimenten die op ratten werden uitgevoerd dergelijke toename in tumorontwikkeling, ten opzichte van de vorige decennia, onzichtbaar is gebleven? Of hoe komt het dat Europese labo-ratten niet langer leven in afwezigheid van ggo-voedsel?

Overzicht commentaren

-Stenographers, anyone? GMO rat study authors engineered embargo to prevent scrutiny
-Was Séralini GMO study designed to generate negative outcome?
-Under Controlled: Why the New GMO Panic Is More Sensational Than Sense
-I smell a rat.
-Monsanto’s GM Corn And Cancer In Rats: Real Scientists Deeply Unimpressed. Politics Not Science Perhaps?
-Expert reaction to GM maize causing tumours in rats
-Why I think the Seralini GM feeding trial is bogus
-in which I blow a gasket and get very uppity about this GM-food study which appears to have everyone going nuts at the moment
-Study linking GM crops and cancer questioned
-NK603
-Society of Biology responds to latest GM food study
-GM Corn-Tumor Link Based on Poor Science
-Franse studie met genetisch gemodificeerde mais onder vuur
-Proof Perfect That The Seralini Paper On GM Corn And Cancer In Rats Is Rubbish
-From Darwinius to GMOs: Journalists Should Not Let Themselves Be Played
-Was it the GMOs or the BPA that did in those rats?
-Summary of criticism and questions on “Long term toxicity of a Roundup herbicide and a Roundup-tolerant genetically modified maize” collated from published expert commentary and from correspondence with Sense About Science.
-Pour quelques rats de plus
-Derrière l’étude qui dézingue les OGM…
-GMO Opponents Are the Climate Skeptics of the Left
-Lacunes, résultats inexplicables: l’étude anti-OGM sur la sellette
-Les dégâts collatéraux d’une « étude choc » sur les OGM qui fait « pschitt »

 

 

Europees wetenschappelijk panel verwerpt Frans verbod op de teelt van MON810

Het verbod op telen van MON810 werd door het hoogste gerechtshof in Frankrijk reeds in November 2011 vernietigd. In maart 2012 werd het verbod echter door de franse overheid opnieuw ingesteld op basis van het recentste onderzoek uitgevoerd door Séralini, net op tijd om boeren te verhinderen MON810 zaad uit te zaaien. Het valt echter te verwachten dat het hoogste gerechtshof het verbod opnieuw zal vernietigen. Het laatste onderzoek van Séralini valt bezwaarlijk onder de noemer kritische wetenschap te plaatsen.

Nu werd reeds een eerste stap in dit proces gezet door een wetenschappelijk panel van het EFSA. Het door hen geschreven rapport stelt duidelijk dat er geen enkel wetenschappelijk bewijs kon gevonden worden in de door Frankrijk aangebrachte documenten die enig significant gevaar aantoonden van MON810 voor mens, milieu of dier. Het EFSA verwijst verder naar zijn recent gepubliceerd rapport omtrent de teelt van MON810 in Europa, die deze bevindingen evenzeer onderschrijven.

Men kan zich afvragen hoe lang Europa dergelijke onwetenschappelijk spelletjes van Frankrijk en sommige andere lidstaten nog moet blijven verdragen…

Genetically modified Bt maize: No impact on insect communities

Plant varieties, weather and farming methods affect the maize ecosystem

For three summers in a row, Eva Schultheis and her team at RWTH Aachen University caught countless insects on the maize trial field and then identified the species in the laboratory. They wanted to find out whether the insect communities found in genetically modified Bt maize are different from those found in conventional maize. They found differences between the years and between individual maize varieties, but were unable to detect any influence of the genetic modification. Extensive investigations in the laboratory with the rice leaf bug, which was chosen as a representative species, also failed to find any negative Bt maize effects. GMO Safety spoke to Eva Schultheis about her research work.

Het volledige interview kun je hier nalezen.

Can Genetically Engineered Crops Cause Adverse Effects on Nontarget Organisms?

Various published studies analyzed effects of Bt maize on nontarget insects. Two well-known studies focused on monarch butterflies (1) and on black swallowtails (2). The first, a note to Nature in 1999, was a laboratory study in which monarch caterpillars were fed milkweed leaves dusted with loosely quantified amounts of pollen from a single Bt corn variety. In the second study in 2000, black swallowtail caterpillars were placed different distances from a cornfield planted with a Bt corn variety different from that used in the 1999 study; populations were studied for effects of Bt for seven days. In the first study more monarch caterpillars died when they ate leaves dusted with Bt corn pollen versus leaves dusted with conventional corn pollen. In the second study, no negative effects of Bt pollen were found on numbers of swallowtail caterpillars.

Het volledige artikel met referenties vind je hier.

Evidence of reduced arbuscular mycorrhizal fungal colonization in multiple lines of Bt maize

Premise of the study: Insect-resistant Bacillus thuringiensis (Bt) maize is widely cultivated, yet few studies have examined the interaction of symbiotic arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) with different lines of Bt maize. As obligate symbionts, AMF may be sensitive to genetic changes within a plant host. Previous evaluations of the impact of Bt crops on AMF have been inconsistent, and because most studies were conducted under disparate experimental conditions, the results are difficult to compare.

Methods: We evaluate AMF colonization in nine Bt maize lines, differing in number and type of engineered trait, and five corresponding near-isogenic parental (P) base hybrids in greenhouse microcosms. Plants were grown in 50% local agricultural soil with low levels of fertilization, and AMF colonization was evaluated at 60 and 100 d. Nontarget effects of Bt cultivation on AMF colonization were tested in a subsequently planted crop, Glycine max, which was seeded into soil that had been pre- conditioned for 60 d with Bt or P maize.

Key results: We found that Bt maize had lower levels of AMF colonization in their roots than did the non-Bt parental lines. However, reductions in AMF colonization were not related to the expression of a particular Bt protein. There was no difference in AMF colonization in G. max grown in the Bt- or P-preconditioned soil.
Conclusions: These findings are the first demonstration of a reduction in AMF colonization in multiple Bt maize lines grown under the same experimental conditions and contribute to the growing body of knowledge examining the unanticipated effects of Bt crop cultivation on nontarget soil organisms.

Volledige artikel werd gepubliceerd in the American Journal of Botany.

Misuse Of A Vietnam Era Tragedy

Mark Twain once said, “A lie can travel half way around the world while the truth is putting on its shoes.”  There was a perfect example of that last month.  The Center for Food Safety (CFS) spread the term, “Agent Orange Corn” for Dow AgroSciences’ new biotech corn hybrids that are working their way through the regulatory process.   These hybrids have been modified to be more resistant to 2,4-D, an herbicide that was introduced in 1948.  This is being cast as a return to the use of Agent Orange and that is completely untrue.  There is a lot of interesting detail behind this, but the CFS moniker for the corn is a classic case of information twisting – twisting in a way that is intentionally misleading.

Volledige artikel van Steve Savage lees je hier.

Genetically modified Bt maize lines containing cry3Bb1, cry1A105 or cry1Ab2 do not affect the structure and functioning of root-associated endophyte communities

Abstract

Transgenic maize expressing Bacillus thuringiensis (Bt) insecticidal crystal (Cry) proteins may contribute to a decreased need for chemical pesticides, providing benefits for human health and the environment. However, there is public concern regarding the environmental safety of transgenic crops, which relates also to potential adverse effects on plant-microbe interactions by affecting the plant-associated, endophytic microflora. Thus, we compared the endophytic bacterial communities in plants of the three transgenic Bt maize lines MON89034 (cry3Bb1), MON88017 (cry1A.105 and cry2Ab2) and the stacked event MON88017xMON89034 (cry1A.105 and cry2Ab2, cry3Bb1), with those of the respective near-isogenic line, and with those in plants of three additional, conventional maize lines. The maize plants were grown in a containment system on two different soils which were commonly used for maize cultivation in Lower Austria.

Continue reading

Veldproef met genetisch gewijzigde maïs in Wetteren – vragen en antwoorden

In 2012 willen wetenschappers van VIB en UGent een maïsveldproef met genetisch gewijzigde planten uitvoeren in Wetteren. Daarvoor is een aanvraag ingediend bij de Belgische federale overheid. De veldproef past in onderzoek naar de verhoging van de opbrengst van landbouwgewassen. Hieronder een antwoord op de tot nu toe gestelde vragen.

De volledige FAQ vind je hier.

Kenya testing drought tolerant maize

Derde veldproef met genetisch gemanipuleerd maïs in Kenia. De maïs is droogteresistent en blijkt volgens eerste testen een meeropbrengst te genereren van 25-34% onder mild-droge conditie.

De maïs zal vanaf 2016 verkocht worden en om de prijs laag te houden op een royalty-vrije basis! Meer van dat!

Online artikel hier.